Sovitteluprosessi

Restoratiivinen työyhteisösovittelu on prosessi, jossa osapuolet yhteistyössä etsivät tapaa, jolla työilmapiiri saadaan korjattua ja normalisoitua. Kannattaa huomioida, ettei kyse ole oikeudenkäynnistä, jossa etsitään syyllisiä konfliktiin. Näin kaikki prosessiin osallistujat voidaan nähdä positiivisena voimavarana, jotka ovat valmiita laittamaan itsensä peliin yhteisen edun hyväksi.

Sovittelija on mukana ohjaamassa prosessia. Sovittelija ei kerro osapuolille, miten tilanne tulisi ratkaista, vaan auttaa osapuolia etsimään ratkaisua yhdessä keskustelemalla.  Sovinnon syntymisessä olennaista on konfliktin osapuolten halu sovun löytymiseen. Tutkimusten mukaan noin 90 % soviteltavista tapauksista johtaa sovintoon.

Työyhteisösovittelun eteneminen

Kun työnantajan edustaja on ollut yhteydessä sovittelijaan ja työyhteisösovittelusta on tehty päätös, etenee prosessi alla olevan mukaisesti. Tuntimäärät ovat arvioita, jotka konfliktin tasosta riippuen saattavat vaihdella. Sovittelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin, jotta sovittelun aikataulut olisivat mahdollisimman joustavasti työyhteisön aikatauluihin sovitettavissa.

Infotilaisuus 1-2 tuntia Sovittelija kertoo työyhteisölle, mitä työyhteisösovittelu tarkoittaa ja miten prosessi etenee.

Yksittäishaastattelut 1-2 tuntia/hlö Sovittelija kuulee jokaisen konfliktin osapuolen tarinan. Konfliktiin liittyviä tapahtumia, niiden herättämiä tunteita ja erilaisia mielessä pyöriviä oletuksia ja tulkintoja on hyvä pohtia ääneen ulkopuolisen sovittelijan seurassa.

Parihaastattelut 2 tuntia/pari (tarvittaessa) Tarvittaessa sovittelija kutsuu konfliktin keskeisimpiä osapuolia keskustelemaan keskenään, kuulemaan toisen osapuolen kokemukset tapahtumista.

Yhteiskeskustelu 4-8 tuntia Alkukierroksella jokainen vuorollaan saa kertoa tarinansa. Tämän jälkeen tilanteesta ja tapahtumista käydään yleiskeskustelua, jonka jälkeen aletaan etsiä ratkaisua. Keskustelua käydään niin kauan, että osapuolille muodostuu yhteinen näkemys siitä, miten tilanteesta on hyvä jatkaa eteenpäin niin, että työilmapiiri yhteisössä normalisoituu.

Sopimus Kun yhteinen näkemys tavoitteista on saavutettu, tehdään kirjallinen sopimus, johon kirjataan ne toimenpiteet, joihin osapuolet ovat valmiita sitoutumaan.

Tiedottaminen Sopimuksen sisältö on osapuolten välillä luottamuksellinen, ellei siitä päätetä tiedottaa joiltain osin. Yleensä sopimus annetaan tiedoksi työpaikan johdolle ja/tai henkilöstöhallintoon.

Seurantatapaaminen 2-4 tuntia Muutaman kuukauden päähän sovitaan yhteinen seurantakokous, jolloin puhepiirissä jälleen jokainen voi kertoa näkemyksensä sovittelun onnistumisesta ja sopimuksen pitämisestä.

Sen sijaan, että kaikki prosessin vaiheet käytäisiin läpi perättäisinä päivinä, voidaan väliin jättää pieniä hetkiä, jotta ihmiset ehtivät työstää ajatuksiaan ja kuulemiaan erilaisia näkökantoja. Restoratiivisen sovittelun periaate on, että ihminen oppii prosessin aikana sekä itsestään että muista. Prosessin rauhallinen eteneminen antaa tähän mahdollisuuden.

Prosessin vaiheet voivat jakautua esim. niin, että vaiheet 1-2 käydään läpi saman päivän aikana tai mahdollisimman yhtäjaksoisesti.
Näitä seuraavat parikeskustelut käydään 1-2 viikon kuluttua.
Yhteiskeskustelu käydään 1-2 viikon kuluttua siitä, kun viimeinen haastattelu on tehty.
Seurantatapaaminen on noin 2-3 kuukauden kuluttua yhteiskeskustelusta.

Prosessin etenemismalli perustuu työyhteisösovittelun tohtorin Timo Pehrmanin väitöskirjaan (2011).

Sovittelun hinta

Kirjallisessa tarjouksessa sovittelija ilmoittaa mm. seuraavat kokonaishintaan vaikuttavat seikat:

 • sovittelun perushinta perustuen työnantajan ilmoittamaan
  • konfliktin laajuuteen eli haastateltavien määrään
  • muihin mahdollisiin taustatietoihin
 • optio/arvio prosessin edetessä tulevasta lisäsovittelusta
  • lisähaastattelut: haastatteluissa saattaa tulla esiin ennalta arvaamattomia nimiä, joita olisi hyvä kutsua mukaan prosessiin
  • parihaastattelut, siltä osin kuin eivät sisälly etukäteen tiedossa olevien haastattelujen määrään
  • lisäsovittelut hyväksytetään prosessin aikana etukäteen työnantajalla
 • mahdolliset matkakustannukset ja matkoihin käytettävä aika
 • mahdolliset muut lisäkustannukset

Esimerkki

Pienessä 6 hengen työyhteisössä, jossa kaikki ovat jollain tavalla osallisia konfliktiin (joko osapuolina tai sivustaseuraajina), sovitteluprosessin kestoksi voi arvioida 2 päivää + varalle 1 päivän optio + seurantatapaaminen puoli päivää.

LUE LISÄÄ:
-> Sovittelun tarve
-> Sovittelijan valinta
-> Löydä sovittelija

Hoitamaton konflikti saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia ja kalliita ongelmia yhteisössä.